Financiering

Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte wordt bepaald door de geprognosticeerde financiering ten behoeve van investeringen in materieel, aankopen van gronden en gebouwen, het verstrekken van geldleningen en uitvoering van projecten, waaronder bouwgronden in exploitatie. De beschikbare financieringsmiddelen bestaan uit reserves, voorzieningen en de reeds aangetrokken langlopende geldleningen.

Ultimo 2020 is de financieringsbehoefte berekend op € 566 miljoen. Er is voor € 410 miljoen beschikbaar aan financieringsmiddelen. Per saldo is er dan sprake van een financieringstekort van € 156 miljoen.

Op begrotingsbasis zijn wij voornemens om dit tekort als volgt op te vangen:

  1. Circa € 20 miljoen aan netto leverancierskrediet.
  2. Aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen tot de kasgeldlimiet van € 48 miljoen.
  3. Het restant van € 88 miljoen middels het aantrekken van langlopende geldleningen.   

De meerjarige opbouw van de financieringsbehoefte, de financieringsbronnen en de voorgestelde financiering van het financieringstekort vindt u hier.

Ervaring leert dat investeringen over het algemeen trager verlopen dan op begrotingsbasis wordt voorzien. Dat is de belangrijkste reden waarom we in werkelijkheid waarschijnlijk minder (langlopende) financieringsmiddelen zullen aantrekken dan in bovenstaande berekening en in de meerjarenbalans, verderop in deze begroting, is geschetst. Momenteel verwachten we dat tot en met ultimo 2020 het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen beperkt zal blijven tot een bedrag van circa € 40 miljoen.

Verloop opgenomen langlopende geldleningen

Per 1 januari 2020 is de verwachting voor € 288,4 miljoen aan langlopende leningen (exclusief bijstandsleningen) te hebben opgenomen. Een gedetailleerd overzicht van de opgenomen geldleningen vindt u hier. Het verloop van deze portefeuille in 2020 verwachten wij als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Gemiddeld rentepercentage

Vermoedelijke stand per 1 januari 2020

 288.402.978

2,23%

Bij: (vermoedelijk) aan te trekken in 2020

 30.000.000

1,00%

Af: reguliere aflossingen

3.249.030

3,25%

Renteaanpassing conform oude percentage

15.000.000

3,54%

Renteaanpassing conform geschat nieuw percentage

15.000.000

0,50%

Stand per 31 december 2020

315.153.949

1,98%

In bovenstaand overzicht is één lening opgenomen die komend jaar een renteherziening heeft, de restant looptijd is beperkt vandaar het lager ingeschatte nieuwe percentage.

Verloop verstrekte langlopende geldleningen

Per 1 januari 2020 is de verwachting voor ruim € 22,1 miljoen aan leningen te hebben verstrekt (dit bedrag is exclusief bijstandsleningen). Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte geldleningen vindt u hier. Het verloop van deze portefeuille in 2020 verwachten wij als volgt:  

Omschrijving

Bedrag

Gemiddeld rentepercentage

Stand per 1 januari 2020

22.104.189

4,54%

Bij: (vermoedelijk) te verstrekken in 2019

0

0,00%

Af: reguliere aflossingen

1.473.514

3,64%

Renteaanpassing conform oude percentage

405.960

1,55%

Renteaanpassing conform geschat nieuw percentage

405.960

1,55%

Stand per 31 december 2020

20.630.675

4,61%

Wij verwachten geen nieuwe leningen te verstrekken. Er is een beperkt bedrag aan reguliere aflossingen. Één verstrekte lening is jaarlijks aan renteherziening onderhevig.