Financiering

Renteschema

Renteschema

Renteresultaat

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn met ingang van 2017 onder andere wijzigingen ten aanzien van de doorberekening van de rente voorgeschreven. In het verleden waren gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe zij de rentekosten in de begroting opnamen. Veelal gebeurde dit middels een vorm van een renteomslagpercentage, zo ook in onze gemeente.

Het nu te hanteren renteomslagpercentage dient op een éénduidige wijze berekend te worden door alle gemeenten, zodat onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en meer aansluit bij de werkelijke rentekosten. Hieronder is een schema opgenomen dat inzicht verschaft tussen de rentekosten en rentedekking binnen de begroting 2020.

Onderdeel

Renteschema

Erbij of eraf

Begroting 2020

a

De externe rentelasten over de lange en korte financiering

6.464.000

b

De externe rentebaten over de lange en korte financiering

-

991.000

c

Saldo rentelasten en rentebaten

5.473.000

c1

Rente aan bouwgrond in exploitatie door te berekenen

-

1.007.000

c2

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

839.000

c3

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+

570.000

-

1.276.000

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

4.197.000

d1

Rentevergoeding over eigen vermogen

+

129.000

d2

Rentevergoeding over voorzieningen

+

103.000

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

4.429.000

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-

5.606.000

f

Renteresultaat op het taakveld treasury

1.177.000

Toelichting renteresultaat

Het gehanteerde rentepercentage voor de integraal gefinancierde activa bedraagt 1,25%. De bouwgronden in exploitatie zijn in deze begroting belast met een rente van 1,45%, conform de voorgeschreven berekeningswijze uit de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019). Het verschil tussen de toegerekende rente aan de taakvelden (renteomslag) en de geraamde rentelast op het taakveld Treasury bedraagt € 1.177.000. Als de toegerekende rente te veel afwijkt van de toe te rekenen rente kan het noodzakelijk zijn dat het rente-omslagpercentage aangepast dient te worden.