Weerstandsvermogen en risico's

Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen. Net als tegenvallers kan ook de weerstandscapaciteit worden onderverdeeld in incidenteel en structureel. Incidentele weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van begrotingsposten voor onvoorzien en aanwezige reserves met een weerstandsfunctie. Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het gaat dan - naast de mogelijkheid van herschikking binnen bestaande budgetten - om de onbenutte belastingcapaciteit en heffingscapaciteit van de gemeente.
De omvang van de incidentele en de structurele weerstandscapaciteit worden hieronder gepresenteerd

Beschikbaar per 31.12.2018

Begroot voor 2020

Post onvoorzien

500.000

500.000

Algemene concernreserve

26.500.000

30.000.000

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

27.000.000

30.500.000

Beschikbaar per 31.12.2018

Begroot voor 2020

Onbenutte ruimte OZB

p.m.

p.m.

Onbenutte ruimte leges en heffingen

1.183.000

659.000

Heroverweging bestaand beleid

p.m.

p.m.

Totaal structurele weerstandscapaciteit

1.183.000

659.000

+p.m.

+p.m.

De opbouw van de structurele weerstandscapaciteit is als volgt:

Leges omgevingsvergunningen

278.000

191.000

Leges burgerzaken

135.000

50.000

Leges juridische zaken en veiligheid

240.000

234.000

Begraafplaatsrechten

226.000

52.000

Havengelden

182.000

31.000

Marktgelden

122.000

101.000

Onbenutte ruimte OZB
Voor wat betreft de Onroerend Zaak Belasting is het bepalen van de hoogte van de Onroerend Zaak Belasting-tarieven een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wel is het zo dat de macro-ontwikkeling van de Onroerend Zaak Belasting-opbrengst voor het totaal van alle gemeenten gebonden is aan een door het Rijk jaarlijks bepaald percentage.

Onbenutte ruimte leges en heffingen
Voor zover de hoogte van leges en andere heffingen niet gebonden is aan landelijk vastgestelde tarieven, is het beleid zoveel mogelijk gericht op 100% kostendekking. Zowel bedrijfseconomische factoren (vraaguitval), draagvlak (relatieve hoogte tarieven in vergelijking tot andere gemeenten) en beleidsinhoudelijke argumenten geven in de praktijk een begrenzing aan het volledig benutten van de aanwezige onbenutte capaciteit.

Heroverweging bestaand beleid
Door bestaand beleid te heroverwegen zijn er mogelijkheden om de structurele nadelen in de begroting op te vangen.