Lokale heffingen

Rioolheffing

Rioolheffing

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2020 is door uw Raad vastgesteld en bevat de uitgangspunten voor de rioolheffing. De rioolheffing is bedoeld als dekking voor de kosten van aanleg, onderhoud en exploitatie van de gemeentelijke voorzieningen bedoeld voor inzameling en transport van afval- en hemelwater. Ook de negatieve gevolgen van grondwateroverlast worden beperkt middels de inkomsten uit de rioolheffing.

Het tarief voor de rioolheffing wordt verhoogd met 2,2% en komt daarmee voor 2020 op € 108,19.