Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geïnd ter afdekking van de kosten die gemaakt worden om huishoudelijke afval in te zamelen en te (laten) verwerken. Bij de afvalstoffenheffing wordt het principe van 100% kostendekking toegepast. Eventuele voor- of nadelen worden verrekend met de voorziening afval. In de tarieven wordt onderscheid gemaakt in een tarief voor éénpersoonshuishoudens en een tarief voor meerpersoonshuishoudens.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt in 2020 verhoogd met 2,2%. We zien echter een aantal ontwikkelingen op het gebied van de afvalstoffenheffing die leiden tot een stijging van de kosten, waardoor de afvalbegroting onder druk komt te staan. Er kunnen veel kosten worden bespaard door de hoeveelheid restafval sterk te verminderen. De ambitie is om de hoeveelheid restafval te verminderen tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar. Hiervoor zijn drie hoofdsporen noodzakelijk, faciliteren, motiveren en belonen. Gezien de ervaringen elders in het land zal vooral belonen veel effect hebben op de reductie van de hoeveelheid restafval.

De kostentoename is met name het gevolg van hogere lasten van kwijtschelding en oninbaar, stijging van de kosten dienstverleningsovereenkomst ROVA en lagere inkomsten inzake kunststofverpakkingen.

De tarieven voor 2020 bedragen:

Categorie

Bedrag

Eenpersoonshuishouden

226,48   

Meerpersoonshuishouden

283,09