Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht programma 7. Vitale wijken

Meerjarenoverzicht programma 7. Vitale wijken

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

70.336.158

-38.544.858

31.791.300

5.720.217

-5.522.805

31.988.712

Begroting 2019

72.708.435

-37.362.545

35.345.890

5.019.367

-4.570.320

35.794.937

Begroting 2020

76.267.991

-39.397.850

36.870.141

4.315.581

-4.005.272

37.180.450

Begroting 2021

75.450.161

-39.852.520

35.597.641

4.315.581

-4.005.272

35.907.950

Begroting 2022

75.287.161

-39.852.520

35.434.641

4.315.581

-4.005.272

35.744.950

Begroting 2023

75.101.211

-39.843.770

35.257.441

4.315.581

-4.005.272

35.567.750

Ontwikkelingen 2019 - 2020

 

Bij de perspectiefnota 2020-2023 zijn structurele middelen toegekend voor toezicht en handhaving € 200.000 en dierenwelzijn
€ 20.000.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Opbrengst duurzaamheidsmaatregelen verhuurde panden

-70.000

-70.000

-70.000

Besparing omgevingsdienst

-30.000

-60.000

-90.000

Stadsuitbreidinglasten

159.000

312.000

445.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Mobiliteit

50.000

50.000

PPN 20-23

Bestrijding Japanse Duizendknoop

200.000

200.000

PPN 20-23

Dierenwelzijn

35.000

5.000

20.000

PPN 20-23

Groen en recreatie

490.000

226.000

260.000

PPN 20-23

Ruimte voor de rivier

33.000

33.000

33.000

33.000

Begr. 2019

Voorgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Vitale wijken; blauw beheer (Katerveersluizen)

8.750

8.750

incidenteel

Dekking via rijksbijdrage

-8.750

-8.750

incidenteel

Engelse Werk

10.638

10.638

10.638

10.638

incidenteel

Engelse Werk dekking rijksbijdrage

-10.638

-10.638

-10.638

-10.638

incidenteel

Regie op ondergrondse infrastructuur

52.500

incidenteel

Energiecontroles Omgevingsdienst

70.000

85.000

incidenteel

Afval

1.000.000

incidenteel