Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht programma 6. Toekomstgerichte stad

Meerjarenoverzicht programma 6. Toekomstgerichte stad

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

96.057.908

-108.483.703

-12.425.795

27.840.557

-25.116.363

-9.701.601

Begroting 2019

72.557.646

-73.325.018

-767.372

12.063.490

-3.208.051

8.088.067

Begroting 2020

72.608.389

-72.058.100

550.289

10.904.805

-4.380.035

7.075.059

Begroting 2021

73.358.389

-72.058.100

1.300.289

8.690.805

-4.380.035

5.611.059

Begroting 2022

72.783.389

-72.058.100

725.289

7.905.805

-4.380.035

4.251.059

Begroting 2023

72.783.389

-72.058.100

725.289

7.905.805

-4.380.035

4.251.059

Ontwikkelingen 2019 - 2020

 
Bij de perspectiefnota 2020-2023 is besloten - naast incidentele middelen - structurele middelen beschikbaar te stellen voor de
volgende langjarige opgaves: energietransitie (€ 700.000), klimaatadaptatie (€ 300.000), mobiliteit € 300.000). Verder is bij de
perspectiefnota structureel budget vrijgemaakt voor wonen (€ 180.000), capaciteit ruimtelijke initiatieven (€ 135.000) en
vastgoed (€ 120.000). Aan de inkomstenkant is de winstafdracht uit parkeren conform de perspectiefnota verhoogd met
€ 0,95 miljoen.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Spoorzone

500.000

500.000

500.000

PPN 18-21

Spoorzone

500.000

500.000

500.000

PPN 20-23

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Aanpak Centrumgebied; onderdeel Spoorzone

700.000

500.000

500.000

500.000

PPN 20-23

Project Weezenlanden

85.000

PPN 20-23

Mobiliteit

525.000

525.000

PPN 20-23

Energie

800.000

500.000

500.000

500.000

PPN 20-23

Klimaatadaptatie

700.000

700.000

500.000

500.000

PPN 20-23

Omgevingswet

1.269.000

PPN 20-23

Geothermie

300.000

PPN 20-23

Capaciteit ruimtelijke initiatieven

175.000

175.000

PPN 20-23

Oosterenk

120.000

60.000

PPN 20-23

Voorgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Programma Aanpak Stikstof

250.000

incidenteel

Wonen met zorg

400.000

400.000

incidenteel