Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht programma 3. Opvang en bescherming

Meerjarenoverzicht programma 3. Opvang en bescherming

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

89.726.482

-4.245.783

85.480.699

87.000

-6.861.851

78.705.848

Begroting 2019

89.311.779

-4.104.603

85.207.176

0

0

85.207.176

Begroting 2020

97.948.234

-4.114.784

93.833.450

0

0

93.833.450

Begroting 2021

97.897.610

-4.114.784

93.782.826

0

0

93.782.826

Begroting 2022

98.215.610

-4.114.784

94.100.826

0

0

94.100.826

Begroting 2023

98.215.610

-4.114.784

94.100.826

0

0

94.100.826

Ontwikkelingen 2019 - 2020

 
Bij de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds is gemeld dat Zwolle als centrumgemeente voor beschermd wonen
ingaande 2020 ruimte € 6 miljoen aan aanvullende middelen ontvangt voor de uitvoering van beschermd wonen. Een groot deel
van het bedrag betreft compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en volumegroei. Daarnaast worden middelen ontvangen
inzake de ambulantisering van de GGZ.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Besparing subsidies

-41.000

-41.000

-41.000

PPN 20-23

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Mensenhandel

140.000

60.000

PPN 20-23

De Herberg

101.000

101.000

101.000

101.000

PPN 20-23

Dekking uit budget maatschappelijk opvang

-101.000

-101.000

-101.000

-101.000

PPN 20-23

Geweld hoort nergens thuis

75.000

Begr. 2019

Voorgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Opvang slachtoffers mensenhandel

184.796

incidenteel

Veilig Thuis IJsselland

286.828

incidenteel

Budget Beschermd Wonen

6.379.000

7.003.000

7.494.000

7.494.000

structureel

Beschermd wonen taakstelling Zwols deel

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

structureel

Beschermd wonen taakstelling Zwols deel

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

structureel

Stelpost maatschappelijk opvang

100.000

100.000

100.000

100.000

structureel

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO)

120.000

113.000

incidenteel