Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht programma 2. Inwonersondersteuning

Meerjarenoverzicht programma 2. Inwonersondersteuning

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

107.180.662

-7.309.523

99.871.139

1.599.994

-3.229.036

98.242.097

Begroting 2019

100.741.233

-4.837.710

95.903.523

0

0

95.903.523

Begroting 2020

105.942.294

-4.821.984

101.120.310

292.349

-82.000

101.330.659

Begroting 2021

104.110.294

-4.821.984

99.288.310

292.349

0

99.580.659

Begroting 2022

103.052.294

-4.681.984

98.370.310

292.349

0

98.662.659

Begroting 2023

102.668.009

-4.681.984

97.986.025

292.349

0

98.278.374

Ontwikkelingen 2019 - 2020

De budgetten voor Wmo- verstrekkingen en Jeugdhulp zijn verhoogd vanwege de volumegroei van de uitgaven. Bij de Wmo zien we dat de invoering van het abonnementstarief (in plaats van de eigen bijdrage regeling) aan aanzuigende werking heeft op de uitgaven. Bij jeugd nemen de kosten in het top- en middensegment verder toe. Daarnaast zijn bij de Perspectiefnota 2020-2023 structurele middelen toegekend voor capaciteit jeugd, Wmo toezichthouders en monitoring Wmo.
Bij Wmo thuisondersteuning constateren  we dat de gewijzigde bekostigingssystematiek de gewenste besparingen geeft en ruimte biedt om de aanzuigende werking vanwege het abonnementstarief en loonkostenontwikkeling op te vangen.
Op basis van de  interventiemaatregelen in jeugdhulp is het jeugdhulpbudget in 2020 met € 1,4 miljoen verlaagd. Bij de Wmo-verstrekkingen is de geraamde besparing € 0,2 miljoen en de jaarschijf 2020 inzake de collectivisering verwachten wij via de
besparing op wmo-thuisondersteuning te kunnen realiseren.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Subsidieresultaat WSW/Wezo

-300.000

-550.000

-850.000

PPN 18-21

Stadsuitbreidinglasten

166.000

291.000

416.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Maatschappelijke participatie

220.000

110.000

PPN 20-23

Toegang jeugd

465.000

290.000

115.000

PPN 20-23

Statushouders

500.000

500.000

PPN 20-23

Statushouders incidentele rijksbijdrage

-140.000

-140.000

PPN 20-23

Relatiemanagement aanbieders Jeugdhulp

67.285

67.285

67.285

PPN 20-23

Vitaal en waardig ouder worden

150.000

175.000

PPN 20-23

Transitiefonds jeugd

1.181.000

Voorgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Sociaal Wijkteam

25.000

incidenteel

Herindicatie topsegment jeugd

30.000

incidenteel

Goede dagen en perspectief

120.000

incidenteel

Bijgestelde realisatie Tiem

82.000

incidenteel

Dekking vanuit risicoreserve Tiem

-82.000

incidenteel

WMO-verstrekkingen

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

structureel

Lagere Rijksbijdrage BBZ

80.000

80.000

80.000

80.000

structureel