Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht programma 1. Samenleving

Meerjarenoverzicht programma 1. Samenleving

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

42.803.296

-7.109.059

35.694.237

1.027.723

-1.006.589

35.715.371

Begroting 2019

43.827.109

-6.388.356

37.438.753

346.956

-609.775

37.175.934

Begroting 2020

45.125.586

-7.193.105

37.932.481

292.769

-551.407

37.673.843

Begroting 2021

44.052.211

-7.193.105

36.859.106

292.769

-551.407

36.600.468

Begroting 2022

44.262.211

-7.193.105

37.069.106

292.769

-551.407

36.810.468

Begroting 2023

44.203.211

-7.193.105

37.010.106

292.769

-551.407

36.751.468

Ontwikkelingen 2019 - 2020

De in de Perspectiefnota 2020-2023 gemelde structurele verlaging huurinkomsten op sportaccommodaties ad € 60.000 is vanaf 2020 in de begroting verwerkt. Daarnaast is € 100.000 als besparing op sport in de begroting 2020 verwerkt.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Budgetruimte voor WRZV

100.000

625.000

625.000

Besparing sport

-200.000

-200.000

-200.000

Besparing subsidies

-34.000

-34.000

-34.000

Stadsuitbreidinglasten

-277.000

-247.000

-281.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Travers

160.000

PPN 20-23

Capaciteit aangepast sporten

70.000

70.000

PPN 20-23

Innovatiefonds sport

50.000

50.000

PPN 20-23

Preventie jeugdhulp

500.000

500.000

400.000

400.000

PPN 20-23

Ondersteuning vrijwilligerswerk

250.000

125.000

PPN 20-23

Voorgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Regionale aanpak LHBTI

25.000

25.000

25.000

incidenteel

Opbouwwerk Travers

130.000

incidenteel

Meerkosten renovatie toplaag kunstgrasvelden

150.000

incidenteel

Extra investeringskosten ivm circulariteit

60.000

incidenteel

Activering investering

-210.000

incidenteel

Sportparkmanagement

140.000

incidenteel

Laaggeletterdheid arbeidsmarktregio

131.000

incidenteel

Renovatie toplagen kunstgrasvelden

5.231

28.856

28.856

28.856

structureel

Lagere huurinkomsten brede school

45.000

45.000

45.000

45.000

structureel