Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht programma 4. Inkomen

Meerjarenoverzicht programma 4. Inkomen

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2018

69.286.444

-51.758.223

17.528.221

263.000

-156.664

17.634.557

Begroting 2019

70.473.294

-50.116.303

20.356.991

0

0

20.356.991

Begroting 2020

69.936.837

-50.159.451

19.777.386

167.000

-138.000

19.806.386

Begroting 2021

68.695.837

-50.159.451

18.536.386

167.000

-138.000

18.565.386

Begroting 2022

68.592.837

-50.159.451

18.433.386

167.000

-138.000

18.462.386

Begroting 2023

68.627.837

-50.159.451

18.468.386

167.000

-138.000

18.497.386

Ontwikkelingen 2019 - 2020

 
Het nadeel op de bijstandslasten is met € 0,4 miljoen toegenomen en bedraagt in 2020 € 3,4 miljoen. Conform de perspectiefnota
2020-2023 is de post collectivisering ziektekostenverzekering met € 0,5 miljoen verlaagd.

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Intensivering schulddienstverlening

-112.000

-112.000

-112.000

PPN 18-21

Stadsuitbreidinglasten

46.000

81.000

116.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

Capaciteit RBZ

162.000

Op orde

97.000

68.000

Begr. 2019

Vindplaats schulden

70.000

70.000

Begr. 2019

Voorgestelde mutaties

2020

2021

2022

2023

Opmerking

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

82.000

incidenteel

Digitale recherche

85.000

incidenteel

Formatie sociale raadslieden

210.000

incidenteel

Verkorten doorlooptijden schulddienstverlening

75.000

incidenteel

Schulddienstverlening aan ondernemers

75.000

incidenteel

Beschermingsbewind

437.000

incidenteel

Voedselbank

20.000

incidenteel

Lagere rijksbijdrage BBZ

80.000

80.000

80.000

80.000

structureel