Doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Activiteiten

  • Ontwikkelen nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen.
  • Verdere uitrol e-facturering.
  • Verdere uitvoering AVG.
  • Conform de verordening 213a, artikel 2 wordt een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd.
  • De managementcyclus wordt geoptimaliseerd.
  • Optimaliseren digitale beleidscyclus.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.4

14.795.387

-2.434.274

12.361.113

46.644

0

12.407.757

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

ga terug