Doel 8.1.1 De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners richting aan het gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch besluitvormingsproces en controleert de uitvoering van dat beleid

Beschrijving doel

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur. De raad vormt de vertegenwoordiging van de inwoners van Zwolle. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan.

De raad vergadert op maandagavond tijdens de zogenaamde 'raadspleinen'. Tijdens de vergaderingen van de raad worden voorstellen besproken en worden besluiten genomen. Het raadsplein kent het zogenaamde BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming; in Zwolle de informatieronde, de debatronde en de besluitvormingsronde.
Naast de raadspleinen vinden er voor de raadsleden themabijeenkomsten plaats, waarbij de raad door het college of door andere organisaties worden bijgepraat over bepaalde thema's. Ook leggen de raadsfracties geregeld (al dan niet gezamenlijk) bezoeken aan bedrijven en organisaties af en vinden er zo nu en dan excursies binnen de gemeente plaats.

Criteria

Niet van toepassing.

Indicatoren

Portefeuillehouder(s)

Presidium

ga terug