Doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar

Beschrijving doel

In Zwolle zijn 11 schoolbesturen actief die onderwijs verzorgen verspreid over 98 gebouwen, waarvan 59 voor basisonderwijs, 19 voor speciaal basisonderwijs en 21 scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate capaciteit (huisvesting). De schoolbesturen hebben de zorgplicht om de schoolgebouwen als een goed huisvader in stand te houden. Gemeente Zwolle en de schoolbesturen zijn hierdoor gezamenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van goede onderwijshuisvesting. Iedere partij heeft hierin zijn eigen taken, maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden.

De komende periode wordt er gewerkt aan het afronden van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) die de onderwijshuisvesting voor nu en in de toekomst gaat vormgeven. Gemeente Zwolle stelt in het Integraal Huisvestingsplan nauwe samenwerking met de schoolbesturen op. Het IHP maakt een integrale afweging mogelijk voor de huisvesting van het onderwijs in Zwolle. In aanvulling op het Integraal Huisvestingsplan blijven we uitvoering geven aan overige taken die onder onze zorgplicht vallen, namelijk het: vergoeden van OZB, het huren van onderwijsgebouwen ten behoeve van capaciteitsvraagstukken, stimuleren brede inzet van onderwijsgebouwen, stimuleren van duurzame schoolgebouwen, het afsluiten van verzekeringen en het vergoeden van vandalismeschade.

Criteria

Voor de komende jaren zetten we in op het realiseren van een onderwijsvoorzieningenstructuur waarbij:

  • Onderwijs sterk, innovatief en op de juiste plek verankerd is in de samenleving.
  • Gezonde onderwijsvoorzieningen een randvoorwaarde is.
  • We in nauwe samenwerking met schoolbesturen uitvoering geven aan toekomstbestendige huisvestingsvraagstukken.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug