Doel 1.3.2 We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn

Beschrijving doel

Het realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn is nodig om alle Zwolse kinderen gelijke kansen te geven. De eerste levensjaren zijn van groot belang voor de ontwikkeling van alle kinderen, daarom zetten we ook in op voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Op basis van de wetswijzigingen en landelijke ontwikkelingen hebben we ons beleid aangepast dat beschreven staat in het vastgestelde Beleidsplan Voorschoolse Voorzieningen 2018 – 2021. Gezamenlijk zetten we in op een soepele overgang tussen voorschool en school om een doorgaande leerlijn te verstevigen. We hebben hierbij ook aandacht voor de samenwerking tussen alle partners op het terrein van VVE. We hebben een brede peuteropvang in Zwolle: voorschoolse voorzieningen kunnen gesubsidieerde peuteropvang bieden.

Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, onderwijs en voorschool is van belang voor de positieve ontwikkeling van kinderen. Zij werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van een kind. Op deze manier kunnen talenten tot bloei komen vanuit het uitgangspunt dat ieder kind een talent heeft dat we willen aanspreken en stimuleren. Samen met scholen willen we blijven voorkomen dat leerlingen uitvallen en/of door schooluitval geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Op deze manier start men met een achterstand die door het inzetten van een krachtige doorgaande leerlijn te voorkomen is. We willen dat kinderen goed mee kunnen komen in het onderwijs om zo goed voorbereid deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Criteria

We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn, zodanig dat:

  • Het voor- en vroegschoolse educatie aanbod breed toegankelijk is.
  • Er een toename is van de tevredenheid over peuteropvang.
  • Uitval in het onderwijs geminimaliseerd wordt.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug