Doel 1.3.1 We versterken de eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders / verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle

Beschrijving doel

Zwolse jongeren en hun ouders zijn meestal prima in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken (samenkracht) mee te doen in de samenleving en op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Tegelijk gaat opgroeien bij bijna alle jongeren niet zonder vallen en opstaan. Afhankelijk eigen kracht en samenkracht, hebben sommige ouders en jeugdigen daarbij meer ondersteuning nodig dan anderen. In alle gevallen willen we hoop bieden, zodat jeugdigen en ouders weer perspectief gaan zien en in staat zijn om zelfstandig én met anderen een goed en perspectiefvol leven te leiden.

We richten ons daarom in de eerste plaats op het ondersteunen en waar nodig versterken van eigen kracht en samenkracht van alle jongeren en ouders, waarbij ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven behouden. We ondersteunen ouders om hun verantwoordelijkheid waar te maken om een stimulerende, gezonde en veilige omgeving voor hun kinderen te creëren en hen kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Ouders staan daar gelukkig niet alleen voor. Ook familie, buren, vrienden, de school en vrijwilligers bij buitenschoolse activiteiten en professionals die met kinderen en jongeren werken geven vorm aan het opvoedklimaat waarin kinderen en jongeren opgroeien. Het helpt als er om gezinnen heen andere volwassenen zijn die ook een positief voorbeeld voor jeugdigen zijn. Een pedagogische ‘Civil Society' waarin inwoners bereid en in staat zijn om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein bij te dragen aan het opgroeien en opvoeden van kinderen (‘It takes a village to raise a child’).
Waar zich toch hobbels voordoen in het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren is preventieve professionele ondersteuning beschikbaar als dat nodig is. Preventie is er op gericht om problemen zoveel mogelijk te voorkomen en zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Investeren in gerichte preventie voor de jeugd bevordert de kwaliteit van leven van jeugdigen en hun ouders en kan ook helpen om tijdig intensievere zorg in te zetten voor wie en wanneer dat echt noodzakelijk is. Op basis van de evaluatie preventie jeugd (2019) investeren we vanaf 2020 structureel extra geld in opvoedingsondersteuning.

Criteria

We versterken eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders / verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen, zodanig dat:

  • In 2022 minimaal evenveel kinderen 0-12 jaar (naar de mening van hun ouders) weerbaar zijn als in 2018.
  • In 2022 het opvoedklimaat is verbeterd ten opzichte van 2018.
  • In 2022 het percentage kinderen dat meestal of altijd weerbaar is minimaal gelijk is aan 2018.

Indicatoren

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

ga terug