Ambitie 6.3 Zwolle is duurzaam bereikbaar door samen met anderen te werken aan slim en schoon vervoer

Beschrijving ambitie

Vanwege haar strategische ligging is Zwolle een belangrijk knooppunt van infrastructuur voor weg, water en spoor. Zo is station Zwolle het tweede knooppunt qua aantal spoorverbindingen van Nederland. Via de A28, A50, N35 en N340 is Zwolle het scharnierpunt tussen West- en Noordoost-Nederland voor de auto en vrachtauto.  Deze goede uitgangspositie op het aspect bereikbaarheid van de stad heeft mede bijgedragen aan de ontwikkeling van Zwolle.

De economische groei, het stijgende autobezit, fietsgebruik en goederenvervoer zorgen voor meer mobiliteit. De verwachting is dat het personen- en goederenvervoer de komende decennia nog blijft toenemen. De capaciteitstoename op het landelijke spoor-, provinciale-  en rijkswegennet rondom Zwolle zorgt voor druk op de Zwolse hoofdinfrastructuur. Voornamelijk tijdens de spitsen en voor gemotoriseerd verkeer vooral op de A28, nabij de toe- en afritten en op de buitenring van Zwolle. Groeiende werkgelegenheid en autobezit in combinatie met (verdere) verstedelijking zorgt voor toenemende druk op bestaande parkeervoorzieningen en de openbare ruimte. Samen met marktpartijen en het Rijk werken we aan innovatieve en duurzame oplossingsrichtingen zoals het nog meer inzetten op/ het stimuleren van het  gebruik van (e-)fiets, schone brandstoffen, etc. De uitdaging is om, gegeven de verwachte groei van de stad en daarmee de mobiliteit, de stad op een duurzame manier bereikbaar te houden.

Met een toekomstbestendig verkeer- en vervoerssysteem  willen we ruimte bieden aan verplaatsingen van, naar en in de stad. Zwolle heeft een sterke reputatie als het gaat om verkeer: de verkiezing tot Fietsstad 2014, de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2016 en de tweede bij de verkiezing van de Meest toegankelijke Gemeente van Nederland in 2018. We zijn initiatiefnemer van de Nationale fietsagenda en de kopgroep van fietssteden F10 en zetten daarmee de fiets ook landelijk op de kaart. Ook op het gebied van schone stadslogistiek, doelgroepen vervoer en toegankelijkheid behoren we bij de koplopers in Nederland. Deze uitgangspositie geeft een solide basis om de groei aan mobiliteit op een duurzame manier te faciliteren. De ambitie is om mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te maken, door in te zetten op de gebruiker, gedrag, technologie, samenwerking en infrastructuur.  

Situatie en problematiek

Zwolle is de (fiets)stad met het hoogste fietsgebruik ter wereld: 2 van de 3 inwoners gebruikt de fiets dagelijks. Dit bevordert niet alleen de bereikbaarheid van de stad, maar is ook goed voor de gezondheid en draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Daarbij blijkt dat 85% van de fietsers zich veilig voelt op de fiets in Zwolle.  Hiermee scoren we weliswaar beter dan de rest van Nederland, maar we blijven ons hiervoor inzetten (zie doel 7.2.4). Bij een gezonde en slimme stad past ook dat de voetganger in de stad een steeds belangrijkere plaats inneemt. Het belang van een goede toegankelijkheid staat hoog op de agenda.  De komende jaren blijft het bevorderen van de bereikbaarheid van de stad een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Zwolle.

ga terug