Ambitie 5.3 Zwolle heeft een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod en een dynamisch en innoverend cultureel klimaat

Beschrijving ambitie

De Cultuurregio Zwolle dient steeds zichtbaarder te worden. In 2020 gaan we door met uitgezette koers om in de gewaardeerde proeftuin (Hybride Productiehuis), steeds meer samenwerkingsverbanden aan te gaan. Deze coalition of the willing wordt steeds belangrijker voor toekenning van lokale, provinciale en landelijke middelen.
Als basis dienen hiervoor de succesvolle samenwerking tussen de culturele instellingen als Zwolse Theaters, en Hedon.

De Fundatie is al jaren een succesvolle partner in de stad. In de Spoorzone wordt gezocht naar een locatie waarbij de samenwerking tussen de Fundatie en Cibap een plek kan krijgen. Tevens wordt onderzocht in hoeverre ander partijen bij dit initiatief kunnen aansluiten, dit betreft partijen als ArtEz en professionele kunstenaars.

De stad Zwolle mist al enige jaren een waardige opvolger van het Stedelijk Museum. Dit betreft zowel de presentatie als beheersfunctie van het Museum. Zwolle heeft de ambitie om in 2020 de deuren te openen van een belevingscentrum aan de Melkmarkt. Dit belevingscentrum dient de verhalen van de Zwolse geschiedenis op een eigentijdse manier te presenteren. De presentatie wordt ondersteund door objecten uit de Zwolse historische collectie.
De collectie wordt verder op orde gebracht qua registratie en beschikbaarheid voor presentatie instellingen (oa. andere musea).

Meer en meer slagen wij erin om onze inwoners op onverwachte momenten in contact te brengen met kunst en cultuur. Wij hebben in de loop van de jaren een bijzondere collectie beelden in de openbare ruimte bijeen gebracht. In de komende jaren willen wij deze collectie verder uitbreiden en benutten om het grootstedelijk karakter van onze stad te accentueren.
Het is van belang dat er een visie wordt ontwikkeld van (grootstedelijke) kunst in de openbare ruimte. Zwolle, beeld op 2030 is de werktittel van dit visiedocument. Hierin willen wij onze ambities aan de raad voorleggen van (grootstedelijke) kunst in de openbare ruimte.

Door het op te stellen accommodatiebeleid bieden we een toekomst beeld waar we naar toe kunnen werken. Hierin willen we tevens het optimaal gebruik van de beschikbare locaties voor de creatieve sector in eventwicht brengen bij de ambities die we als stad hebben. We kunnen ons voorstellen dat doorstroming van beschikbare werkplek/atelierruimte meer dynamiek geeft voor de creatieve sector en bijdraagt aan de positionering van de sector in onze stad en pas afgestudeerden in de creatieve sector behouden blijven voor onze stad.

Situatie en problematiek

Het landelijke Cultuurstelsel gaat op de schop. Het is van belang om als Cultuur Regio Zwolle de ze ontwikkelingen te volgen en aan te sluiten bij de kansen die dit bied voor onze cultuurinstellingen.
Dit vraagt samenwerking in steeds wisselende coalities:

  • Kunst en cultuur worden steeds vaker op niet-traditionele podia beleefd, in de openbare ruimte of in gebouwen met oorspronkelijk een andere dan een culturele functie. De grenzen tussen kunstvormen en –uitingen vervagen. Er wordt gesproken van fluïde kunstenaarschap. Dit vraagt van ons een actief accounthouderschap, aanpassing van subsidie(voorwaarden), kansen zien en kansen benutten.
  • Het belang van de samenwerking in de stedelijke regio en de profilering van de regio ten opzichte van het land nemen toe.
  • Nu het regioprofiel is vastgesteld, zetten we in op aansluiting in de Regio. Tegelijkertijd zijn kunst, cultuur en erfgoed dragers van de identiteit van onze stad. Hiermee maken wij het DNA van Zwolle zichtbaar. In de nieuw op te stellen Cultuurnota 2020 – 2024 zullen we aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen.
  • Van onze instellingen en onze kunstenaars en creatieve ondernemers wordt verwacht dat zij met verdienmodellen cultureel ondernemerschap tonen. Dit kan haaks staan op de volledige toepassing van de Fair practice code. We volgen de landelijke ontwikkelingen hieromtrent. De afgelopen jaren zijn verschillende verbindingen en samenwerkingen ontstaan tussen culturele instellingen, zowel binnen als buiten de grenzen van hun eigen discipline. Dit zorgt voor vernieuwing, innovatie en nieuwe kunstvormen. Waar mogelijk en nodig zullen wij dergelijke cross overs blijven stimuleren.
  • De basissubsidie van de gemeente biedt aan onze culturele instellingen stabiliteit en continuïteit. Steeds vaker is de gemeentelijke subsidie een voorwaarde om overige publieke middelen (bijvoorbeeld van het rijk of de provincie) te verwerven. Onze rol is daardoor veranderd: van vaste subsidieverstrekker naar cofinancierder.
  • Wij hebben een beter beeld gekregen van de behoefte aan ateliers en faciliteiten van onze professionele kunstenaars en creatieve ondernemers. In 2020 stellen wij het Accommodatiebeleid Cultuur op. We geven antwoorden op de vraag welke culturele voorzieningen horen bij een Stad als Zwolle, die ambities heeft om de 4e Economische regio te worden van het land.  
ga terug