Ambitie 5.1 Zwolle is met haar economische toppositie een aantrekkelijke woon- en werkstad voor de eigen inwoners en de regio

Beschrijving ambitie

Belangrijkste element van een gezonde en vitale economische structuur is werkgelegenheid. Zwolle wil een aantrekkelijke werkstad zijn voor eigen inwoners en de regio. Een stad waar het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen. Het gewenst effect is dat er meer banen komen in Zwolle.
Voor een blijvend krachtig economisch fundament dient een concurrerend ondernemersklimaat te worden gecreëerd, nu en in de toekomst. Voor bedrijven is het van groot belang dat het regionale ondernemersklimaat vertrouwen geeft om te investeren. Ondernemers kiezen voor de strategische ligging van Zwolle en de gemeente creëert de juiste randvoorwaarden waarbinnen bedrijven kunnen vestigen, uitbreiden of vernieuwen. Het gaat hierbij om:

Aantrekkelijke locaties:
Zwolle biedt aantrekkelijke vestigingslocaties voor een grote variëteit aan ondernemers. We hebben een levendig centrumgebied met ruimte voor detailhandel, horeca en leisure. Binnen de Spoorzone Hanzeland is sprake van een menging van functies, maar wordt er met name ook ingespeeld op de economie van de toekomst. We werken toe naar een innovatief klimaat waar ruimte is voor vernieuwende (kantoor)concepten, maar waar ontmoeting tussen ondernemers en onderwijs ook een centrale plek inneemt. We hebben aantrekkelijke bedrijventerreinen voor zowel kleinere bedrijven als grote spelers. En we hebben onze Topinnovatiecentra, waar bedrijven en onderwijs in elkaars nabijheid werken aan innovatie.

Een vitale arbeidsmarkt:
De regionale arbeidsmarkt biedt werkgevers in kwalitatieve en kwantitatieve zin de geschikte arbeidskrachten. Het investeren in mensen is cruciaal voor de versterking van de (economische) groei in de regio Zwolle. Dat wordt gerealiseerd door een integrale aanpak, waarbij sociale en economische dwarsverbanden worden gelegd. Investeren in ondernemers / werkgevers, studenten, werkenden én mensen die nu nog aan de kant staan is bij uitstek meervoudig van aard en verbindt meerdere beleidsdomeinen: economie – arbeidsmarkt – onderwijs. De regionale aanpak zal tegenstellingen in de samenleving verkleinen en voorkomen. We willen in de regio Zwolle experimenteren met nieuwe manieren van werken, die ook landelijk mogelijk gemaakt worden. Regio Zwolle wil een katalysator en voorbeeld zijn op dit vraagstuk voor andere regio’s en het land. Deze samenwerking wordt steeds belangrijker. Door de sterke economische groei van de afgelopen jaren in combinatie met de vergrijzing worden in sommige sectoren tekorten aan goed opgeleide werknemers verwacht.

Gerichte dienstverlening:
Ondernemers hechten veel waarde aan goede communicatie met de gemeente. We krijgen verschillende voldoendes voor onze dienstverlening. Zaak is echter nooit tevreden te zijn en steeds te willen verbeteren. Er ligt hierbij een sterke relatie met de visie op dienstverlening uit programma 8. Bij een aantrekkende economie neemt de vraag naar dienstverlening door de gemeente Zwolle sterk toe. Het is belangrijk om hierin te voorzien.

Aantrekkelijke voorzieningen:
Het gaat hierbij om winkels, horecagelegenheden, toeristische voorzieningen en vermaakscentra, evenementen, verzorgende diensten als scholen en ziekenhuis maar ook een aantrekkelijke groene en blauwe omgeving. Deze voorzieningen moeten er voor zorgen dat Zwolle een aantrekkelijke stad blijft voor de eigen inwoners. We hopen dat de Zwollenaren, burgers en bedrijven, dit ook gaan uitdragen in hun netwerken. Daar waar mogelijk zullen wij dit ondersteunen opdat Zwolle een nog aantrekkelijker stad wordt om te wonen, werken, winkelen of recreëren en waar ook veel mensen van buiten Zwolle op afkomen.

Situatie en problematiek

Zwolle heeft momenteel ruim 100.000 banen verdeeld over sectoren als industrie, logistiek, zorg, zakelijke dienstverlening, detailhandel en is hiermee de banenmotor voor de regio. Onze stad functioneert daarbij als motorblok voor de regionale economische ontwikkeling. Tegelijkertijd voegt de regio extra kwaliteit toe met een hoogwaardig klimaat om te wonen en te recreëren. De arbeidsmoraal in Zwolle en regio staat landelijk hoog aangeschreven.

Voorwaarde voor het vasthouden van deze economische toppositie is het inspelen op kansrijke ontwikkelingen. Dit gaat niet vanzelf, daar moeten we wel wat voor doen. Temeer daar er concurrentie is tussen de middelgrote steden (en hun respectievelijke regio's), waartoe Zwolle ook behoort. Als Zwolle kunnen we dit niet alleen. We trekken samen op met onze partners: de gemeenten in de Regio Zwolle, onderwijs, bedrijven en instellingen, intermediaire organisaties, provincie.

Wel komen er mogelijk internationaal bedreigingen op ons af (internationale handelsconflicten, onzekerheid over uitkomst en gevolgen Brexit) die uiteindelijk niet zonder gevolgen zijn voor de nationale en daarmee ook lokale economie.

We zien dat sociaal ondernemerschap sterk in opkomst is onder (startende) ondernemers (bron: KvK 2019). Het thema krijgt dan ook steeds meer aandacht, zowel landelijk maar ook door de provincie Overijssel. Als gemeente Zwolle willen we hier op de juiste manier op inspelen en daarom onderzoeken we hoe we in 2020 dit onderwerp een plek geven in de activiteiten vanuit Economie.

Op dit moment vinden er, mede in relatie tot de omgevingsvisie, discussies plaats inzake een sterke schaalsprong en doorgroei van Zwolle naar substantieel meer inwoners dan de 140.000. Als dit zo is zullen ook de economische 'voorzieningen' hier parallel mee moeten lopen. Mogelijk betekent dit dat de economische ambitie moet worden bijgesteld.

ga terug