Programma 8. Bestuur en dienstverlening

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.1.1

2.109.820

0

2.109.820

0

0

2.109.820

Doel 8.1.2

3.645.314

0

3.645.314

0

0

3.645.314

Ambitie 8.1

5.755.134

0

5.755.134

0

0

5.755.134

Doel 8.2.1

4.256.436

-2.850.756

1.405.680

183.677

-104.976

1.484.381

Ambitie 8.2

4.256.436

-2.850.756

1.405.680

183.677

-104.976

1.484.381

Totaal

10.011.570

-2.850.756

7.160.814

183.677

-104.976

7.239.515

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 8.2.1

4.453.535

3.818.929

634.606

274.407

360.199

0

Ambitie 8.2

4.453.535

3.818.929

634.606

274.407

360.199

0

Totaal

4.453.535

3.818.929

634.606

274.407

360.199

0

ga terug