Programma 7. Vitale wijken

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten  zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.1

2.070.037

0

2.070.037

0

0

2.070.037

Doel 7.1.2

12.692.063

-702.102

11.989.961

0

-25.063

11.964.898

Doel 7.1.3

11.717.484

-678.985

11.038.499

418.922

-134.406

11.323.015

Doel 7.1.4

9.719.794

-12.417.807

-2.698.013

3.188.459

-3.302.920

-2.812.474

Ambitie 7.1

36.199.378

-13.798.894

22.400.484

3.607.381

-3.462.389

22.545.476

Doel 7.2.1

1.442.635

-88.784

1.353.851

0

-25.000

1.328.851

Doel 7.2.2

9.798.731

-7.154

9.791.577

0

-17.883

9.773.694

Doel 7.2.3

1.295.582

-122.016

1.173.566

0

0

1.173.566

Doel 7.2.4

727.243

-353.000

374.243

50.000

0

424.243

Ambitie 7.2

13.264.191

-570.954

12.693.237

50.000

-42.883

12.700.354

Doel 7.3.1

15.966.378

-17.455.142

-1.488.764

0

0

-1.488.764

Doel 7.3.2

6.401.927

-7.570.083

-1.168.156

0

0

-1.168.156

Doel 7.3.3

1.993.117

-2.777

1.990.340

0

0

1.990.340

Doel 7.3.4

2.443.000

2.443.000

658.200

-500.000

2.601.200

Ambitie 7.3

26.804.422

-25.028.002

1.776.420

658.200

-500.000

1.934.620

Totaal

76.267.991

-39.397.850

36.870.141

4.315.581

-4.005.272

37.180.450

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 7.1.1

1.134.394

874.636

259.758

259.758

0

0

Doel 7.1.2

11.009.828

4.182.736

6.827.092

3.738.564

2.813.528

275.000

Doel 7.1.3

16.544.549

7.795.350

8.749.199

7.687.199

1.062.000

0

Doel 7.1.4

7.065.500

1.904.510

5.160.990

5.160.990

0

0

Ambitie 7.1

35.754.271

14.757.232

20.997.039

16.846.511

3.875.528

275.000

Doel 7.2.4

3.931.036

706.515

3.224.521

2.949.521

275.000

0

Ambitie 7.2

3.931.036

706.515

3.224.521

2.949.521

275.000

0

Doel 7.3.2

1.911.675

469.941

1.441.734

641.734

800.000

0

Doel 7.3.3

60.000

0

60.000

60.000

0

0

Doel 7.3.4

5.470.116

3.311.723

2.158.393

244.811

128.000

1.785.582

Ambitie 7.3

7.441.791

3.781.664

3.660.127

946.545

928.000

1.785.582

Totaal

47.127.098

19.245.411

27.881.687

20.742.577

5.078.528

2.060.582

ga terug