Programma 3. Opvang en bescherming

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 3.1.1

1.744.200

0

1.744.200

0

0

1.744.200

Doel 3.1.2

7.436.088

-1.585.029

5.851.059

0

0

5.851.059

Ambitie 3.1

9.180.288

-1.585.029

7.595.259

0

0

7.595.259

Doel 3.2.1

2.171.029

0

2.171.029

0

0

2.171.029

Doel 3.2.2

6.169

0

6.169

0

0

6.169

Ambitie 3.2

2.177.198

0

2.177.198

0

0

2.177.198

Doel 3.3.1

9.284.452

-199.000

9.085.452

0

0

9.085.452

Doel 3.3.2

77.306.296

-2.330.755

74.975.541

0

0

74.975.541

Ambitie 3.3

86.590.748

-2.529.755

84.060.993

0

0

84.060.993

Totaal

97.948.234

-4.114.784

93.833.450

0

0

93.833.450

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 3.2.1

49.350

0

49.350

49.350

0

0

Ambitie 3.2

49.350

0

49.350

49.350

0

0

Doel 3.3.2

201.591

45.358

156.233

156.233

0

0

Ambitie 3.3

201.591

45.358

156.233

156.233

0

0

Totaal

250.941

45.358

205.583

205.583

0

0

ga terug