Grondbeleid

Inleiding

Inleiding

In deze paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op het te voeren grondbeleid voor de periode 2020 - 2023 en de te verwachten resultaten. De inhoud van deze paragraaf is in lijn met het Besluit begroten en verantwoording provincies en gemeenten en bevat:

  • De visie op het grondbeleid.
  • De manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd.
  • Een prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie en een onderbouwing van de geraamde winstneming.
  • Risicobeleid in relatie tot grondbeleid.
  • Vooruitblik op de ontwikkelingen.

Het actuele beleidskader voor het grondbeleid van de gemeente Zwolle krijgt jaarlijks een update en wordt verder ingevuld en aangescherpt, afhankelijk van de geformuleerde ruimtelijke ambities. Daarbij is de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie, waarbij de ontwikkelingsrichting van de stad voor de lange termijn wordt geschetst, een belangrijk kader evenals de recent opgestelde Ontwikkelstrategie Wonen. De Meerjaren Prognose Vastgoed doet bij de Jaarstukken een uitgebreid verslag van de financiële resultaten van het gevoerde beleid.