Weerstandsvermogen en risico's

Weerstandsvermogen en BBV kengetallen

Weerstandsvermogen en BBV kengetallen

De gemeenten zijn verplicht in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op te nemen voor het laatste rekeningjaar, het lopende begrotingsjaar en het nieuwe begrotingsjaar.

In onderstaande tabel zijn de betreffende kengetallen opgenomen en vervolgens voorzien van een beoordeling. De definities van de betreffende kengetallen vindt u hier.

Financiële kengetallen

rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting
2022

begroting
2023

1a. Netto schuldquote

64%

69%

71%

71%

70%

69%

1b Netto Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

59%

65%

66%

67%

67%

66%

2. Solvabiliteitsratio

29%

24%

20%

19%

18%

18%

3. Kengetal grondexploitatie

10%

12%

9%

7%

6%

4%

4. Structurele exploitatieruimte

4%

0%

1%

1%

1%

1%

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoons huishoudens

90%

93%

93%

93%

93%

93%

De houdbaarheid van de gemeentefinanciën kenmerkt zich door de mate van weerbaarheid en flexibiliteit van de begroting.  Weerbaarheid betreft de mogelijkheden om op korte termijn financiële klappen te kunnen incasseren zonder direct in de begroting en daarmee in de beleidsambities te hoeven ingrijpen. Flexibiliteit van de begroting geeft de snelheid aan waarmee de lasten kunnen worden verlaagd en de baten kunnen worden verhoogd.

Op basis van de uitkomsten van de kengetallen, de aanwezige weerstandscapaciteit en de spreiding in aan te trekken geldleningen (waarmee wij het risico op rentestijgingen beperken) ziet de financiële positie van Zwolle er goed uit. De weerbaarheid en de flexibiliteit van de begroting kunnen we als voldoende beschouwen.

Netto schuldenquote: De netto schuldquote laat bij de begroting 2019 een behoorlijke stijging  zien. In 2020 en 2021 verwachten wij nog een beperkte stijging  naar 71%. Daarna loopt hij in de jaren erna marginaal terug naar 69% in 2023. Alhoewel de netto schuldquote op een iets hoger niveau lijkt uit te komen dan bij de vorige begroting was ingeschat en er geen expliciete normen zijn vastgesteld, kunnen we constateren dat een netto schuldquote van behoorlijk beneden de 90% nog steeds een prima financiële situatie weerspiegelt. De Zwolse situatie wijkt marginaal af van het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten.

Netto schuldenquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen: De ontwikkeling van de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen verloopt ongeveer parallel aan de netto schuldquote. Ook daarvoor is er geen expliciete norm vastgesteld, maar ook hier een waarde van beneden de 90% voor dit kengetal geeft een prima positie weer. Ook bij dit kengetal wijkt de situatie marginaal af van het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten.

Solvabiliteitsratio: Voor de solvabiliteit, de verhouding tussen eigen vermogen en schulden, wordt een behoorlijke daling in 2019 voorzien, waarna deze in 2020 verder daalt, om daarna min of meer  te stabiliseren in de jaren erna. Wij vinden dat een solvabiliteit van tussen de 15% en 20% een gezonde financiële situatie weerspiegelt. Ook hier zijn geen expliciete normen voorgeschreven.  Wij dienen alert te zijn op de korte termijn dalende beweging en vast  te houden aan de daarna stabiliserend beeld.

Kengetal grondexploitaties Het kengetal grondexploitaties geeft weer hoe de boekwaarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale baten van de gemeenten. Het betreft niet alleen de baten van uit de grondexploitaties, maar alle baten van de gemeente. In het huidige jaar  verwachten wij nog enige toename in de boekwaarde van de grondexploitatie. De afname in de jaren erna van het kengetal geeft aan dat de boekwaarde van de grondexploitaties jaarlijks afneemt en daarmee ook het risico op de grondexploitaties.

Structurele exploitatieruimte: Een structurele exploitatieruimte geeft weer dat de structurele inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Zwolle zit echter op een evenwichtssituatie. De financiële ruimte is beperkt. Het komende jaar en de komende jaren gaan we kijken hoe er ruimte binnen de begroting structurele ruimte is te scheppen.

Belastingcapaciteit: De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Zwolle zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt dat de lastendruk in Zwolle beneden het landelijk gemiddelde ligt.