Lokale heffingen

Inleiding

Inleiding

Het beleidskader voor de lokale heffingen is de Tarievennota 2020, die door uw Raad gelijktijdig met de Begroting 2020 wordt vastgesteld. De Tarievennota bevat een overzicht van de tarieven die door de gemeente Zwolle worden gehanteerd, inclusief de onderbouwing van de manier waarop de tarieven zijn bepaald.  Het gaat hierbij om zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke heffingen.

De Tarievennota bevat verschillende onderdelen. De gemeente Zwolle streeft er naar dat er tussen deze onderdelen geen kruissubsidiëring plaats vindt. Dit houdt in dat de leges van Burgerzaken bijvoorbeeld niet bijdragen aan de leges voor een omgevingsvergunning. Binnen onderdelen van de Tarievennota vindt mogelijk wel kruissubsidiëring plaats. De omvang hiervan is niet exact te bepalen. De onderdelen waar er waarschijnlijk sprak is van kruissubsidiëring, zijn:

  • Leges Burgerzaken

Veel tarieven zijn gemaximeerd. Hierdoor zijn sommige onderdelen iets minder dan 100% kostendekkend zoals reisdocumenten en uittreksels en sommige onderdelen iets meer dan 100% kostendekkend zoals Burgerlijke stand (uittreksels Burgerlijke stand en huwelijken).

  • Leges omgevingsvergunning

Over het algemeen zijn grote bouwwerken meer dan kostendekkend en kleine bouwwerken minder dan kostendekkend. De mate van kruissubsidiëring is afhankelijk van het type aanvraag.

  • Leges juridische zaken

Gezien het kostendekkendheidspercentage is kruissubsidiëring hier niet waarschijnlijk.

Als algemene regel geldt dat de gemeentelijke heffingen met het inflatiepercentage worden aangepast. Het inflatiepercentage voor 2020 is vastgesteld op 2,2%. Het percentage voor loonkostenstijging 2020 van 3,0% wordt voor 50% meegenomen en het percentage voor prijzen van derden van 1,4% ook voor 50%, (loonkosten 3,0% + prijzen van derden 1,4%) : 2 = 2,2%.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • De tarieven voor de parkeerbelasting worden verhoogd met € 0,20 per uur.
  • De tarieven voor toeristenbelasting worden verhoogd met € 0,15 voor campings en € 0,40 voor de overige accommodaties.
  • Dwangsom voor het afhalen van een fiets bij de AFAC wordt niet verhoogd.

Begrote kostendekkendheid
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten. In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.

Soort leges / heffing

Kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing

100%

Rioolheffing

100%

Leges Burgerzaken

95%

Leges Omgevingsvergunning

96%

Leges Juridische zaken

34%

Leges Ondergrondseleidingen

100%

Leges gedoogbeschikkingen

100%

Begraafplaatsrechten

94%

Havengelden

94%

Marktgelden

75%

Een overzicht van de geraamde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.

 Soort belasting / tarief

Raming

Volume-

Tariefmutatie

Overige

Raming

begroting 2019

 mutaties

Inflatiecorrectie 

mutaties

begroting 2020

1.

Onroerende zaakbelasting

40.006.000

1.772.000

880.000

42.658.000

2.

Precariobelasting

391.000

50.316

8.602

449.918

3.

Toeristenbelasting

150.000

30.000

120.000

300.000

4.

Leges Juridische zaken en veiligheid (APV)

111.000

2.725

113.725

5.

Leges Burgerzaken

1.156.000

-52.032

20.346

1.124.314

6.

Leges omgevingsvergunningen

4.118.000

90.988

4.208.988

7.

Gebruiksvergunningen

7.000

154

7.154

8.

Havengelden

382.000

-3.055

8.404

387.349

9.

Warenmarktrechten

222.000

-13.495

4.884

213.389

10.

Rioolrechten

6.781.000

178.911

149.182

7.109.093

11.

Begraafplaatsrechten

988.000

37.164

21.736

1.046.900

12.

Parkeergelden

8.894.000

290.076

889.400

10.073.476

13.

Afvalstoffenheffing

14.143.000

402.299

311.146

14.856.445

14.

Fiscalisering parkeerboetes

779.000

47.000

11.000

837.000

15.

Sporttarieven

1.048.000

-61.095

23.056

1.009.961

16.

Overige leges/rechten

801.000

9.279

17.622

827.901

Totale opbrengst gemeentelijke tarieven

         79.977.000

       2.687.368

              2.559.245

             -   

         85.223.613