Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 10.1.1

4.814.268

-359.053.460

-354.239.192

617.672

-12.760.939

-366.382.459

Ambitie 10.1.1

4.814.268

-359.053.460

-354.239.192

617.672

-12.760.939

-366.382.459

Totaal

4.814.268

-359.053.460

-354.239.192

617.672

-12.760.939

-366.382.459

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Dit programma bevat in de Begroting 2020 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

Totaal

0

0

0

0

0

0

ga terug