Programma 9. Bedrijfsvoering

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.1

12.245.991

-877.515

11.368.476

568.399

-598.533

11.338.342

Doel 9.1.3

17.251.308

-448.048

16.803.260

-601.880

16.201.380

Doel 9.1.4

14.795.387

-2.434.274

12.361.113

46.644

0

12.407.757

Ambitie 9.1

44.292.686

-3.759.837

40.532.849

615.043

-1.200.413

39.947.479

Totaal

44.292.686

-3.759.837

40.532.849

615.043

-1.200.413

39.947.479

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 9.1.1

9.146.216

6.704.436

2.441.780

2.441.780

0

0

Doel 9.1.3

15.602.928

5.537.542

10.065.386

8.205.457

1.859.929

0

Ambitie 9.1

5.537.542

12.241.978

12.507.166

10.647.237

1.859.929

0

Totaal

5.537.542

12.241.978

12.507.166

10.647.237

1.859.929

0

ga terug