Programma 6. Toekomstgerichte stad

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.1

515.488

0

515.488

145.000

-478

660.010

Doel 6.1.2

721.666

-60.223

661.443

205.000

0

866.443

Doel 6.1.3

3.647.834

-4.233.340

-585.506

1.304.000

0

718.494

Doel 6.1.4

593.569

0

593.569

0

0

593.569

Doel 6.1.5

56.750.563

-56.762.362

-11.799

0

0

-11.799

Ambitie 6.1

62.229.120

-61.055.925

1.173.195

1.654.000

-478

2.826.717

Doel 6.2.1

295.251

0

295.251

0

0

295.251

Doel 6.2.2

146.516

0

146.516

400.000

-20.003

526.513

Ambitie 6.2

441.767

0

441.767

400.000

-20.003

821.764

Doel 6.3.1

2.049.613

0

2.049.613

2.308.853

-406.499

3.951.967

Doel 6.3.2

274.700

0

274.700

150.000

0

424.700

Doel 6.3.3

6.506.549

-11.002.175

-4.495.626

4.591.952

-3.953.055

-3.856.729

Ambitie 6.3

8.830.862

-11.002.175

-2.171.313

7.050.805

-4.359.554

519.938

Doel 6.4.1

644.812

0

644.812

1.100.000

0

1.744.812

Doel 6.4.2

91.447

0

91.447

0

91.447

Doel 6.4.3

10.560

0

10.560

0

0

10.560

Doel 6.4.4

359.821

0

359.821

700.000

0

1.059.821

Ambitie 6.4

1.106.640

0

1.106.640

1.800.000

0

2.906.640

Totaal

72.608.389

-72.058.100

550.289

10.904.805

-4.380.035

7.075.059

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 6.1.1

1.632.654

863.507

769.147

624.147

145.000

0

Doel 6.1.2

41.187.274

36.239.947

4.947.327

3.030.618

1.279.564

637.145

Doel 6.1.3

8.673.845

5.407.274

3.266.571

1.692.571

1.574.000

0

Doel 6.1.4

625.939

79.593

546.346

546.346

0

0

Ambitie 6.1

52.119.712

42.590.321

9.529.391

5.893.682

2.998.564

637.145

Doel 6.2.1

559.074.893

492.647.953

66.426.940

32.652.266

15.668.638

18.106.036

Doel 6.2.2

35.297.106

26.795.391

8.501.715

4.104.091

3.181.375

1.216.249

Ambitie 6.2

594.371.999

519.443.344

74.928.655

36.756.357

18.850.013

19.322.285

Doel 6.3.1

248.007.494

170.180.871

77.826.623

29.575.236

17.596.806

30.654.581

Doel 6.3.2

13.925.800

12.028.410

1.897.390

1.497.390

250.000

150.000

Doel 6.3.3

2.574.982

843.074

1.731.908

1.599.908

132.000

0

Ambitie 6.3

264.508.276

183.052.355

81.455.921

32.672.534

17.978.806

30.804.581

Doel 6.4.1

6.156.985

2.759.447

3.397.538

2.118.588

1.278.950

0

Doel 6.4.3

6.858.753

6.394.992

463.761

200.000

263.761

0

Doel 6.4.4

8.573.610

4.634.829

3.938.781

3.128.781

810.000

0

Ambitie 6.4

21.589.348

13.789.268

7.800.080

5.447.369

2.352.711

0

Totaal

932.589.335

758.875.288

173.714.047

80.769.942

42.180.094

50.764.011

ga terug