Programma 5. Ondernemende en de levendige stad

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.1.1

715.614

0

715.614

545.000

-24.139

1.236.475

Doel 5.1.2

46.256

0

46.256

100.000

0

146.256

Ambitie 5.1

761.870

0

761.870

645.000

-24.139

1.382.731

Doel 5.2.1

3.006.928

-1.313.550

1.693.378

860.000

-52.924

2.500.454

Doel 5.2.2

432.484

0

432.484

0

0

432.484

Ambitie 5.2

3.439.412

-1.313.550

2.125.862

860.000

-52.924

2.932.938

Doel 5.3.1

17.507.243

-42.783

17.464.460

0

0

17.464.460

Doel 5.3.2

515.489

0

515.489

0

0

515.489

Ambitie 5.3

18.022.732

-42.783

17.979.949

0

0

17.979.949

Totaal

22.224.014

-1.356.333

20.867.681

1.505.000

-77.063

22.295.618

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2018

Resterend krediet

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021 en verder

Doel 5.1.1

219.818.206

183.252.104

36.566.102

13.029.663

3.460.360

20.076.079

Doel 5.1.2

674.900

277.400

397.500

297.500

100.000

0

Ambitie 5.1

220.493.106

183.529.504

36.963.602

13.327.163

3.560.360

20.076.079

Doel 5.2.1

22.908.516

19.335.784

3.572.732

2.712.732

860.000

0

Ambitie 5.2

22.908.516

19.335.784

3.572.732

2.712.732

860.000

0

Doel 5.3.1

633.000

46.883

586.117

586.117

0

0

Ambitie 5.3

633.000

46.883

586.117

586.117

0

0

Totaal

244.034.622

202.912.171

41.122.451

16.626.012

4.420.360

20.076.079

ga terug