Verbonden partijen

Coöperatieve vereniging Dimpact UA – Enschede

Coöperatieve vereniging Dimpact UA – Enschede

Relatie met programma

Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Oorsprong verbonden
partij

Sinds 2005 is Zwolle lid van de coöperatieve verenging Dimpact. Een vereniging met als doel het gezamenlijk inkopen van dienstverleningssoftware. Deze doelstelling is inmiddels uitgebreid met het thema standaardisatie van overheidsdienstverlening.

Openbaar belang
(doelstelling)

Vereenvoudigen van digitale (dienstverlenings)processen en digitale aanvragen. Verbeteren digitale dienstverlening.

Beleidsvoornemens

- Strategie-ontwikkeling: In 2019 start een verkennend project naar 1) de behoeften aan digitale middelen t.b.v. dienstverlening voor gemeenten in 2025 en 2) de rol van Dimpact daarin. Doelstelling is om het resultaat in de eerste helft van 2020 voor te leggen aan de ALV. 2. - Innovatie: In februari 2019 heeft de ALV ingestemd met het voorstel Innovatie & Middelen. Daarmee heeft ze een impuls gegeven aan de innovatie-activiteiten. In 2020 worden de innovatie-activiteiten geëvalueerd en wordt bepaald hoe men innovatie wil financieren.
- Nieuwe diensten toevoegen aan het portfolio: Uit de innovatieprojecten kunnen nieuwe aanbestedingen ontstaan en kunnen nieuwe diensten komen in het Dimpact-portfolio. Verwacht in 2020: i4Sociaal/MaximaalJezelf, Klantinteractie/KISS, Digitale Waardepapieren en Informatiegestuurde gemeente.
- Coöperatie-lidmaatschap zonder verplichte afname van de e-Suite: In juni 2019 heeft de ALV besloten over het voorstel om volledig coöperatielidmaatschap toe te staan zonder verplichte afname van de e-Suite. Dat besluit heeft effect op activiteiten in 2020, maar niet op de tarieven 2020.
- Dienst WIM-samenwerking (zie voorgaand punt): In 2019 start de aanbesteding voor een nieuwe versie van WIM CMS. De gunning staat gepland in Q1 2020. De bouw start in Q2 2020 en start migratie zal in Q4 2020 plaatsvinden.
- Governance processen: In 2020 wordt het bedrijfsplan (voor 2021) beter aangesloten op de timing in de gemeentelijke begrotingscyclus.
- Ledengroei en ledenrelaties: (Zie bullet 4) In 2020 is er (mogelijk) gedifferentieerde ledengroei en -relaties door open samenwerking. Dit zal effect hebben op de groei van de WIM-deelnemers en op de innovatieprojecten waaruit nieuwe diensten (zie punt 3) kunnen ontstaan.

Bestuurlijk belang

Zwolle levert afvaardiging in coördinatorenoverleg, expert- en werkgroepen en is een betrokken lid. Besluitvorming vindt plaats in de ALV.

Financieel belang

1-1-2020

Zwolle betaalt €1.030.000 tbv div producten

31-12-2020

Toelichting

Eigen vermogen

1-1-2020

1.701.833

31-12-2020

1.719.658

Vreemd vermogen

1-1-2020

8.755.027

Passiva 31-12-2019 = 10.456.860
Eigen vermogen 31-12-2019 = 1.701.833

31-12-2020

9.524.658

Passiva 31-12-2020 = 11.244.060
Eigen vermogen 31-12-2020 = 1.719.658

Financieel resultaat

40.131 (bruto bedrijfsresultaat eind 2020 bedraagt 2.854.477)

Risico's

Deze verbonden partij levert cruciale ICT-producten. Directe sturing op de output is beperkt gezien het aantal partijen. Dit kan leiden tot inefficiëntie in het gebruik.

ga terug