Onderhoud kapitaalgoederen

Overige gebouwen

Overige gebouwen

Beleidskader

Het onderhoud van de verhuurde gebouwen vindt plaats op basis van 10-jarige onderhoudsplanningen. Jaarlijks wordt naast het dagelijks onderhoud, het planbare onderhoud behorende bij een jaarschijf, opgedragen aan het Expertisecentrum, die circa 90% van de uit te voeren werkzaamheden uitbesteed.

Stand van zaken

Het actueel houden van de onderhoudsplanningen is een continu proces. In 2019 is in afwijking van de eerder schouwcyclus de totale portefeuille geschouwd. Dit proces nagenoeg afgerond. De resultaten en de doorkijk naar de onderhoudsbudgetten voor de komende tien jaar worden in het najaar van 2019 afgerond.
De staat van onderhoud van de verhuurde gebouwen kan worden getypeerd als redelijk tot goed. Door de grote diversiteit van de gebouwen, zowel in omvang als naar bouwaard en de toegepaste bouwmaterialen, zijn er echter verschillen waar te nemen. Alle gebouwen zijn verzekerd door middel van een Uitgebreide Gevaren Verzekering.

Financiën

Het jaarlijks beschikbare budget voor zowel het dagelijks-, als meerjaren onderhoud staat al enige jaren onder druk. Hiertoe heeft er in het verleden reeds een eenmalige aanvulling plaatsgevonden. De verwachting is dat in ieder geval tot 2021 het onderhoud conform de opgestelde onderhoudsplannen kan worden uitgevoerd.

Op basis van nieuwe schouwresultaten zal in 2019 een nieuwe langjarige prognose van de ontwikkeling van de onderhoudskosten mogelijk worden. Deze langjarige prognose zal de basis vormen van een in de begroting vast te stellen jaarlijks onderhoudsbudget.

Risico's

Reserve D08 “Onderhoud verhuurde panden' ' is voldoende gevuld voor gedegen onderhoud tot 2021. Het meerjaren onderhoudsplan van het stadhuis behoeft actualisatie als gevolg van het project ‘Het Nieuwe Werken’ en de uit te voeren verduurzamingsmaatregelen. De actualisatie dient nog plaats te vinden, waarna we een gefundeerde uitspraak kunnen doen over het weerstandsvermogen van de reserve D09 “Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden”.

ga terug